Bemiddeling

Sociaal

Bemiddeling bij individuele arbeidsconflicten draagt bij tot betere oplossingen en minder kosten, beweren internationale studies. Toch lijken de meeste bedrijven in ons land de weg naar bemiddeling niet te vinden. “Conflicten worden nog veel te vaak gezien als iets negatief. Men sluit er de ogen voor, waardoor de situatie nog meer uit de hand loopt.”

Meestal hebben conflicten te maken met misverstanden en slechte communicatie. Mensen beschuldigen elkaar van slechte bedoelingen, ze hebben weinig begrip voor een besluit dat een leidinggevende heeft genomen, of een leidinggevende ziet niet in dat hij beter had moeten overleggen. Soms draait een conflict om ongewenst gedrag. Ook reorganisaties, overplaatsingen en arbeidsvoorwaarden kunnen tot spanningen leiden.
Sinds 2005 is bemiddeling bij arbeidsconflicten in België bij wet geregeld. Dat garandeert aan de betrokkenen dat alle informatie die zij geven, vertrouwelijk blijft. “Zeker in een arbeidscontext is dat belangrijk”, licht professor Martin Euwema, hoogleraar organisatiepsychologie aan de K.U.Leuven toe. “Als je deelneemt aan bemiddeling kunnen je uitspraken later niet in een rechtszaak tegen je gebruikt worden.”

Meer weten?
Contacteer ons vandaag nog!
Tel: +32 473 97 5001 of mail naar info@d-resolution.be

Ik meld me aan voor:

Sociaal

 • Medewerker arbeidsrelaties
 • Tussen afdelingen
 • Herstructureringen
Ik meld me aan voor:

Aanmelden

Partij 1 - Aanmelder
Partij 2
Partij 3

Voordelen van bemiddeling

Enkel winnaars en geen verliezers:
U maakt samen de oplossing tot het conflict met bijhorende afspraken. Hierdoor behoudt U volledige controle. (Een uitspraak door een rechter heeft vaak een nadelige impact op één van de twee partijen of levert vaak een oplossing waarbij geen van de partijen volledig gelukkig mee is.)

Sneller en goedkoper: Tijdens een bemiddeling wordt u bijgestaan door een erkend bemiddelaar, in tegenstelling tot twee advocaten tijdens een rechtszaak. De kosten van de bemiddelaar worden gedeeld. Verder verloopt de communicatie rechtstreeks tijdens de bemiddeling sessies.

Minder stressvol: Onder begeleiding van een erkend bemiddelaar krijgen de emoties een correcte plaats. Zo evolueert men tot een oplossing in plaats van een gevecht. (Een rechtszaak wordt vaak ervaren als een gevecht, een bemiddeling als een dialoog.) De toekomstige relatie wordt intact gehouden door het aanbrengen van een positieve communicatie wat van groot belang als u bijvoorbeeld samen kinderen heeft, buren bent of samenwerkt.

Maatwerk: U bent in gesprek met elkaar onder begeleiding van een professional om zo alle vlakken (Financieel, juridisch en praktisch) van het conflict te bespreken.

Informeel en besloten: Er hoeven geen ingewikkelde procedures gevolgd te worden, beide partijen zitten aan tafel en praten. Bemiddeling heeft verder een besloten karakter, waar rechtszaken in openbaarheid plaatsvinden. Een bemiddelaar heeft geheimhoudingsplicht, gevoelige zaken kunnen dus in een sfeer van vertrouwen worden opgelost.

Een vechtscheiding vermijden en een goed contact met je ex-partner ná de scheiding. Een gedragen overeenkomst waar beide partijen gelijkwaardig behandeld worden.
Bouwgeschillen, commerciële geschillen. Conflicten in en tussen vennootschappen. Zorgen voor een gedragen overeenkomst met respect voor het imago van de betrokken partijen.
Alle soorten conflicten in organisaties gaande van verzuurde arbeidsrelaties tussen individuen, teams, afdelingen om zo tot een vernieuwde en duurzame oplossing en samenwerking te komen. Bij sociale conflicten is de interventie van een onafhankelijke en neutrale bemiddelaar vaak gewenst om zwaar conflicterende situaties tot een oplossing mee te begeleiden.
Bemiddeling bij huurgeschillen, geschillen bij vastgoedtransacties of meningsverschillen onder mede-eigenaars van appartementsgebouwen. Om zo tot een vernieuwde en duurzame oplossing en samenwerking te komen. Ingeval geschillen tussen buren kunnen zowel gemeentes enerzijds en de buren zelf anderzijds aanspraak maken op ons.
In het onderwijs, waar samenwerking centraal staat en onderling vertrouwen een onmisbaar fundament is, vormt bemiddeling een waardevol instrument om spanningen en conflicten naar gezamenlijk gedragen afspraken te leiden.
Wanneer u van oordeel bent dat één van uw rechten als patiënt geschonden werd of indien u niet tevreden bent over de geleverde diensten, kan U beroep doen op een bemiddelaar. De bemiddelaar werkt met beide partijen samen om tot een voor beide partijen tevredenstellende oplossing te vinden.

Wat is bemiddeling?

Via bemiddeling lossen de partijen, onder begeleiding van een erkend bemiddelaar, zelf het conflict op. De bemiddelaar zorgt voor een correcte communicatie tussen de betrokken personen zodat zij zelf actief zijn in het uitspreken van hun belangen en daar samen de oplossing voor bepalen. Doordat de oplossing door de betrokkenen zelf wordt overééngekomen is deze gedragen en effectiever in uitvoerbaarheid dan een opgelegde oplossing door bijvoorbeeld een rechter.

Bemiddeling wordt vaak veel minder emotioneel belastend ervaren dan bijvoorbeeld een gerechtelijke procedure, daar men de controle in eigen handen houdt.

De twee belangrijkste uitgangspunten bij bemiddeling:

Vertrouwelijkheid
Alles wat gezegd of geschreven wordt tijdens de bemiddeling wordt onder alle voorbehoud geformuleerd en is vertrouwelijk. Alle vrijgegeven informatie tijdens bemiddelingsgesprekken wordt niet tegen iemand gebruikt.

Vrijwilligheid
De absolute voorwaarde voor bemiddeling is dat de partijen in alle vrijheid en autonomie over hun eigen conflict kunnen beslissen. U kan niet gedwongen worden om aan bemiddeling deel te nemen. Bemiddeling is juist heel waardevol doordat de betrokkenen vrijwillig samenwerken om een oplossing voor hun conflict uit te werken. Deze oplossing door partijen uitgewerkt is van hogere kwaliteit en sluit perfect aan op wat voor hun echt belangrijk is.

Rol van een bemiddelaar

Betrokkenen met een conflict kunnen samen overeenkomen om een bemiddelaar te contacteren.
Vanuit een onafhankelijke en meervoudig partijdige basishouding (betrokkenen zijn gelijkwaardig) geeft de bemiddelaar een nieuwe kijk en betekenis aan het conflict en begeleidt de betrokkenen om samen tot een oplossing te komen. De bemiddelaar mengt zich niet in de inhoud van het conflict maar zorgt wel dat de betrokkenen correct zijn geïnformeerd. De bemiddelaar begeleidt de gesprekken tussen beide partijen.

Een bemiddelaar neemt de volgende zaken op zich:

Taak1 : Aanbrengen gesprekstructuur
De bemiddelaar brengt de dialoog terug op gang door ruimte te scheppen voor verschillende perspectieven en het aanbieden van andere invalshoeken. Deze communicatie terug op gang brengen is de eerste stap in het vinden van een oplossing.

Taak2: Bewaken van voortgang en de procedure
Het doel van bemiddeling is om op een efficiënte wijze tot een oplossing te komen waar de betrokken partijen zich helemaal in vinden. De bemiddelaar houdt de voortgang van het bemiddelingsproces goed in de gaten.

Taak3: Alle partijen gelijkwaardig aan het woord

Tijdens een conflict kunnen bepaalde partijen het gevoel hebben dat ze hun mening en visie niet kunnen delen. De bemiddelaar zorgt er voor dat wat echt belangrijk is voor de betrokkenen kan gezegd en begrepen worden.

Taak4: Standpunten, feiten, achtergronden en belangen van de partijen in kaart (laten) brengen
Conflicterende partijen focussen vaak te hard op hun emoties en standpunten, waardoor de onderliggende belangen van beide partijen niet kenbaar worden gemaakt. De bemiddelaar zal deze onderliggende belangen expliciet maken zodat er ruimte wordt gecreëerd waarbinnen het conflict opgelost kan worden. Dit is de motor van het bemiddelingsproces.

Taak5: Wederzijds begrip
Het wederzijds begrip groeit door met elkaar aan tafel te zitten en te luisteren naar de achtergrond van elkaars emoties en standpunten. Waarom is een partij boos en welke belangen heeft ze? De bemiddelaar speelt een cruciale rol in het bovenbrengen van deze emoties en belangen.

Taak6: Oplossingsgericht handelen
Na het expliciteren van de belangen worden verschillende opties in kaart gebracht om het conflict te beëindigen. Het doel van bemiddeling is een oplossing uit te werken die de belangen van beide partijen op een aanvaardbare wijze tegemoet komt en waar beiden zich in kunnen vinden.

Taak7: Vaststellingsovereenkomst opstellen
Als de betrokken partijen tot een oplossing zijn gekomen wordt deze beschreven in de overeenkomst. Beide partijen beschrijven hier aan welke afspraken ze zich zullen houden, en welke vervolgstappen eventueel genomen zullen worden. De ondertekening van deze overeenkomst vormt de afronding van het bemiddeling proces. De overeenkomst is een wettelijk geldig document (dading) en kan desgewenst worden gehomologeerd door de rechter.

Erkend bemiddelaar

Erkend bemiddelaar is een wettelijk beschermde titel, toegekend door de Federale Bemiddelingscommissie van de Federale Overheidsdienst Justitie. De procedure hiervoor is omschreven in artikel 1727$6 van het Gerechtelijk Wetboek

Een erkend bemiddelaar heeft een bijzondere opleiding genoten bij een door de Federale Bemiddelingscommissie erkende vormingsinstantie  en beschikt over de nodige juridische, psychologische en communicatieve vaardigheden en kennis. Een erkend bemiddelaar is verplicht om zich permanent bij te scholen om zo de kwaliteit van de bemiddeling te blijven garanderen zoals mee opgenomen in ons Quality Commitment.

De deontologische code van de bemiddelaar bepaalt dat deze in strikte vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid dient te werken. Verder is het essentieel dat de bemiddelaar meervoudig partijdig (neutraal) is en alle betrokkenen gelijkwaardig behandelt.

Een erkend bemiddelaar is gehouden aan zijn beroepsgeheim.
Bij een gerechtelijke bemiddeling zal de bemiddelaar aan de rechter enkel verslag uitbrengen over het al dan niet slagen van de bemiddeling. Een bemiddelaar kan nooit rapporteren over de inhoud van de bemiddeling aan een rechter of opdrachtgever.

Enkel een erkend bemiddelaar kan aan een rechtbank vragen om een overeenkomst die is gesloten tussen de betrokken partijen te homologeren.

Alleen een erkend bemiddelaar kan optreden bij een gerechtelijke bemiddeling.

Verloop van de bemiddeling

Een bemiddeling is opgebouwd uit gesprekken tussen de betrokken partijen en de bemiddelaar. De bemiddelaar is de neutrale en onafhankelijke gespreksleider. U zit samen in één ruimte tijdens de bemiddelingen.

De bemiddeling start met het opstellen en ondertekenen van een bemiddelingsovereenkomst (=protocol). Hierin worden duidelijk de bemiddelingsregels beschreven alsook de belangrijkheid van de vrijwilligheid en vertrouwelijkheid tijdens het bemiddelingsproces. Verder wordt er transparant aangegeven wat de kosten gaan bedragen. De kosten van een bemiddeling worden normalerwijze door beide partijen gedragen. 

Een bemiddeling is gebaseerd op vrijwilligheid en kan dus op elk moment worden gestopt door de betrokkenen.

De duur van de bemiddeling varieert van de complexiteit van het geschil en de bereidwilligheid van de betrokkenen om tot een oplossing gekomen.

Mogelijkerwijze en specifiek aan Uw situatie kan een specifieke bemiddelaar worden toegewezen per fase om Uw overeenkomst optimaal op te stellen. 

Gemiddeld zijn 6 tot 8 uren bemiddeling aangewezen.

Indien er specifieke informatie nodig is worden externe experten ingeschakeld.

Een bemiddeling uitgevoerd door een erkend bemiddelaar maakt overeenkomsten die homologeerbaar zijn.

Rechtsgeldige overeenkomst

Bemiddelingsprotocol

Aan het begin van de bemiddeling wordt een ‘protocol’ opgesteld. Dit is een bij wet verplicht document dat ondertekend wordt door de bemiddelaar en de betrokken partijen.

Het bemiddelingsprotocol omvat onder meer:

 • Omschrijving van het geschil
 • Vrijwilligheid: Bemiddeling vindt plaats op basis van vrijwilligheid.
 • Geheimhouding: De inhoud van bemiddeling is geheim.
 • Vertegenwoordiging: Tijdens bemiddelingsprocedure zijn partijen in persoon aanwezig.
 • Derden: De bemiddelaar kan zich tijdens de bemiddeling voor secretariële ondersteuning laten bijstaan door een daartoe door hem aan te wijzen persoon.
 • Inspanningen van de bemiddelaar:
 • Honoraria en kosten van de bemiddelaar.
 • De bemiddelaar blijft neutraal en onpartijdig tijdens het volledige bemiddelingstraject.

Vaststellingsovereenkomst

Als onder begeleiding van de bemiddelaar een overeenkomst is gevormd door de betrokken partijen, wordt er een vaststellingsovereenkomst opgemaakt. Deze omvat de overeengekomen oplossing en wordt ondertekend door de betrokkenen. Deze overeenkomst kan indien nodig ook gehomologeerd worden.

Ik meld me aan voor Relatie- en Gezinsbegeleiding.

Locatie: Streekweg 2 – 2490 Balen

Kosten van een bemiddeling

Voor de kosten verwijzen we U naar de rubriek ‘kosten’ in het hoofdmenu.
Klik hier bij kosten

Bij bemiddeling wordt er 21% btw aangerekend.

Het ereloon van de bemiddelaar wordt doorgaans gedragen door beide partijen en is hierdoor voordeliger dan het moeten inschakelen van een persoonlijke advocaat tijdens een gerechtelijke procedure. Het ereloon wordt berekend volgens uurtarief en is niet gelinkt met het bereiken van een oplossing.

Dit basisereloon is corrigeerbaar aan de hand van de complexiteit van de zaak., ervaring en expertise van de bemiddelaar en het aantal partijen en de inzet van het geschil.

Je bepaalt zelf wanneer u wil stoppen met de bemiddeling, zodat de kosten volledig beheersbaar zijn.

Naast ereloon zijn er vaak administratieve kosten, zoals briefwisseling, kopies, redactie van akkoorden, kilometervergoeding. Deze onkosten worden per eenheid aangerekend (aan kostprijs) zonder winstmarge.

Ik meld me aan voor:

Relatiebeëindiging

 • Echtscheiding Onderlinge Toestemming – EOT
 • Ouderschapsplanning
 • Gezinsconflict
Ik meld me aan voor:

Ik meld me aan voor:

International Family Mediation

 • Welke landen zijn betrokken?
Ik meld me aan voor:

Ik meld me aan voor:

Commercieel

 • Bouwgeschil
 • Commercieel geschil
 • Handelsgeschil
Ik meld me aan voor:

Ik meld me aan voor:

Burgerlijke geschillen

 • Huurgeschil
 • Vastgoedtransacties
 • Mede-eigendom
 • Appartementsgebouwen
Ik meld me aan voor:

Ik meld me aan voor:

Onderwijs en gezondsheidszorg

 • Onderwijs
 • Gezondheidszorg
Ik meld me aan voor:

Ik meld me aan voor een Adviesgesprek.

Gelieve voor een adviesgesprek 1 a 1,5 uur vrij te maken.

     Locatie:

Ik meld me aan voor 

Onderhandeling
Deal Mediation

     Locatie:

Ik meld me aan voor Juridisch advies en ondersteuning.

     Locatie:

Ik meld me aan voor Executive Coaching.

     Locatie:

Quality Commitment

De bemiddelaars en conflictbegeleiders die via dit platform hun diensten aanbieden hechten veel belang aan de kwaliteit van hun dienstverlening. Zij zijn ervaren professionals met een doorgedreven gespecialiseerde opleiding en een ruime praktijkervaring. Jaarlijks nemen zij met regelmaat deel aan diverse sectoropleidingen en vormingsdagen in het kader van de verplichte permanente vorming (verplicht door de Federale Bemiddelingscommissie). ​

Kwaliteitswaarborg:
Ervaart u ondanks onze kwaliteitsvoorzorgen toch een probleem met de dienstverlening van een bemiddelaar uit ons team, gelieve dan contact op te nemen met ons. Wij beantwoorden uw vraag binnen de 48u (ma–vr). Indien nodig contacteren wij de betrokken bemiddelaar om de kwestie te bespreken en een oplossing voor u te vinden.​

De bemiddelaars vermeld op het platform Bemiddeling & Conflicthantering hebben ter bevestiging hun Quality Commitment onderschreven. ​

Het Quality Commitment omvat afspraken en engagementen rond:​

  • ​Snelheid van contactname ​
  • Communicatie en bereikbaarheid tijdens het traject ​
  • Bemiddeld akkoord nastreven – duidelijk stappenplan ​
  • Expertise in hun specialisatie ​
  • Bijscholing in materie van hun specialisatie​
  • Pro-actief op zoek gaan naar antwoorden op vragen of om assistentie vragen ​
  • Deontologie ​
  • Vertrouwelijkheid, Meervoudige partijdigheid, Onafhankelijkheid en Informatieplicht ​
  • Feedback over de dienstverlening
  • Homologeerbaar akkoord